مشخصات فردی و زندگینامه
نام:سید مجتبی
نام خانوادگی:حسام زاده
نخصص ها:فقه و اصول ، تبلیغ

زندگی نامه